×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

https://krapkowice.pl/14681/rusza-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-20242025.html


 

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2017/2018
z dnia 20 listopada 2017r.

 

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5
im. J. Korczaka  w Krapkowicach
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dn. 21 marca 2017, poz. 610).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dn. 20 marca 2017, poz. 586).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 5. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)
 6. Zarządzenie Burmistrza Krapkowic w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach  w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. J. Korczaka w Krapkowicach zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do szkoły, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www oraz w holu głównym..
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. Komunikat jest publikowany na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczną Sportową Szkołę Podstawową nr 5 jako szkołę pierwszego wyboru.

2.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole – należy rozumieć Publiczną Sportową Szkołę Podstawową nr 5 w Krapkowicach;
 2. dyrektorze szkoły – należy rozumieć Dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach;
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

3. 1. Do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przyjmowane są:

Dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), które można pobrać bezpośrednio w placówce lub ze strony www szkoły: pssp5.krapkowice.pl.

 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa.

4. 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata;
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 4. postępowanie odwoławcze;
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

5. 1. Do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 25 maja poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.
 3. Do klas sportowych szkoły postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna.
 4. Kandydaci do klas sportowych przyjmowani są na określonych warunkach:
 1. powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
 2. zaliczyć ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną próby sprawności fizycznej i uzyskać w nich jak najwyższe wyniki;
 3. posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Przy rekrutacji do klas sportowych decydują wyniki próby sprawności fizycznej.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji,
 3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy:
 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć;
 2. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień sportowych;
 3. ustalenie i ogłoszenie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego z uwzględnieniem opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 4. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 5. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych kandydatów z podjęcia nauki w klasie sportowej przyjmuje się do niej ucznia, który w postępowaniu kwalifikacyjnym zajął kolejne, najwyższe miejsce.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 6. 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku załącza się:
 1. akt urodzenia;
 2. wniosek rodzica/opiekuna o przyjęcie do pierwszej klasy sportowej
 3. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1- 3 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna.
 5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

7. 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 1. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 2. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

8 .1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

 1. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 


Uchwały i zarządzenia dotyczące rekrutacji:

PDFUchwała Nr XXVI3202017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r.pdf (248,68KB)
PDFZarządzenie 1301-2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia te...pdf (147,55KB)
 


Pliki do pobrania:

PDFDeklaracja korzystania z obiadow w stolowce szkolnej.pdf (192,40KB)
PDFKarta zgloszenia dziecka do swietlicy szkolnej z oswiadczeniem odbioru dziecka.pdf (725,00KB)
PDFOświadczenie o miejscu zamieszkaniu dziecka.pdf (77,91KB)
PDFWniosek o dostęp do dziennika elektronicznego „OPOLSKA ESZKOŁA”.pdf (680,12KB)
PDFWniosek o objęcie dziecka_ucznia nauką języka mniejszości narodowej- niemiecki.pdf (69,69KB)
PDFWniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.pdf (115,60KB)
PDFWniosek o zapisanie do klasy pierwszej szkoly sportowej.pdf (551,44KB)
PDFWniosek rodziców w sprawie nauczania religii etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.pdf (75,06KB)
PDFZgloszenie dziecka do szkoly obwodowej do 1 klasy.pdf (608,30KB)
PDFZgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.pdf (96,22KB)


Terminy prób sprawnościowych:

Komisja przeprowadza próby sprawności fizycznej do klas sportowych szkoły podstawowej 3 kwietnia 2024 godz. 1630 i 10 kwietnia 2024 o godzinie 1630.

Terminy rekrutacji i kryteria dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej określa Zarządzenie Nr 1301/2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice.oraz  Uchwała nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 28 lutego 2017r.

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Osiedle XXX-lecia 24 | tel. +48774078085
Statystyka odwiedzin: Dziś: 273, W tym miesiącu: 6460, Wszystkich: 3263992