×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Deklaracja dostępności strony internetowej PSSP5 w Krapkowicach

Deklaracja dostępności

 

PUBLICZNA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA W KRAPKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pssp5.krapkowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-07-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
 • Strona posiada elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.
 • Na stronie dostępne są skany materiałów w formacie PDF, które nie są możliwe do odczytania przez programy OCR.
 • Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały odpowiednio sformatowane.
 • Na stronie osadzone są filmy z serwisu You Tube, które nie posiadają audiodeskrypcji.

Wyłączenia:

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, prezentacje, arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Filmy i inne multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Dembińska, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4078085. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe:

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 jest częściowo przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przy głównym wejściu do budynku oraz przy wejściu od strony boiska wielofunkcyjnego wykonane są podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz brak jest progów utrudniających poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Architektura budynku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się sekretariat szkoły. Istnieje możliwość umówienia spotkania poprzez sekretariat szkoły pod numerem telefonu +48 77 4078085. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu szkoły. Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-303 Krapkowice, ul. Osiedle XXX- lecia 24
Tel.: +48 77 4078085
E-mail:
Strona internetowa: http://pssp5.krapkowice.pl

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Osiedle XXX-lecia 24 | tel. +48774078085
Statystyka odwiedzin: Dziś: 287, W tym miesiącu: 6474, Wszystkich: 3264006